1. Asylum用户论坛(AFM)

原子力显微镜论坛向全部原子力显微镜用户开放(点此注册)。用户可以此为知识库和数据源,查阅所有文章。询问一般问题或有意愿加入Asylum Research用户社区均可使用此论坛。建议用户加入此论坛。会员请下载新软件更新
 

2. 发送邮件

若有疑问或寻求帮助解决硬件或软件问题,请发送邮件至:china.info@oxinst.com。仅Asylum Research支持人员有权限查阅您的邮件。
 

3. 拨打电话

400-678-0609